UWAGA - ze względu na sytuację epidemiczną forma i termin egzaminu mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić informacje na stronie szkoły

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
-załącznik 1 (link na dole strony),
-dwa zdjęcia legitymacyjne,
-zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (wzór zaświadczenia i podstawa prawna - w linku na dole strony)
-w przypadku przyjęcia do szkoły - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej –niezwłocznie po otrzymaniu
Dokumenty prosimy składać w sekretariacie od 14 marca do 31 maja 2022 r. do godziny 15.00 (w przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową prosimy zadbać, aby dokumenty dotarły do sekretariatu do 31 maja 2022 r.)
Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznie.

EGZAMINY WSTĘPNE
Egzaminy wstępne odbędą się 06 - 07 czerwca 2022 r. od godziny 9.00
O godzinie 8.30 rozpocznie się losowanie miejsc.
Egzaminy wstępne do w liceum sztuk plastycznych to egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej oraz egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;


RYSUNEK (06.06.2022, godzina 9:00 - 10:30)
Na egzaminie wstępnym kandydaci wykonują ołówkiem rysunek na podstawie obserwacji martwej natury, na kartonie/ bloku technicznym formatu A3.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac rysunkowych:
należy zwracać uwagę na poprawną kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, właściwy modelunek światłocieniowy oraz zróżnicowanie kreski. W pracy rysunkowej należy również stosować poprawną perspektywę w budowie elementów martwej natury oraz w ukazaniu planów i przestrzeni.

MALARSTWO (06.06.2022, godzina 10:45 - 12:15)
Drugą część egzaminu stanowi praca malarska wykonana na podstawie obserwacji martwej natury, namalowana farbami temperowymi lub akrylowymi na kartonie/ bloku technicznym formatu A3.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac malarskich:
należy namalować martwą naturę zwracając uwagę na kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, wpływ światła na kolor i czytelność planów budujących przestrzeń.

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA (06.06.2022, godzina 12:30 - 14:00)
Na egzaminie wstępnym wymagana jest praca rzeźbiarska z obserwacji, wykonana w glinie lub plastelinie.
Założeniem tej części egzaminu wstępnego jest poznanie umiejętności kandydata w budowaniu przestrzeni.
Temat pracy opiera się na obserwacji natury i podawany jest przed egzaminem.
Format płaskorzeźby 10 x 15 cm.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac z kompozycji przestrzennej:
adekwatna realizacja danego tematu oparta na obserwacji formy, znajomość zasad budowania bryły w konkretnym materiale rzeźbiarskim, podstawowa wiedza dotycząca techniki stosowania danego materiału, jego zalet i wad mających wpływ na realizację.

EGZAMIN USTNY (07.06.2022, godzina 9.00)
Kandydaci wchodzą na egzamin pojedynczo, wg listy i losują pytania z listy. Egzamin ma formę rozmowy z komisją, w oparciu o  znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

POTRZEBNE MATERIAŁY
Na egzamin każdy z kandydatów przynosi materiały na egzaminy z rysunku i malarstwa. Materiały na egzamin z kompozycji przestrzennej zapewnia szkoła.
- blok techniczny A3
- miękkie ołówki (np. B2, B4, B6)
- farby akrylowe lub temperowe lub plakatowe
- pędzle o różnych szerokościach
- słoik na wodę
- paletę

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki zostaną przedstawione na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA, pod postacią indywidualnych numerów przyznanych uczniom w dniu egzaminu.
Lista osób zakwalifikowanych (którzy uzyskali min. 15 punktów i więcej) oraz niezakwalifikowanych (którzy uzyskali mniej, niż 15 punktów) zostanie ogłoszona w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (niezwłocznie po otrzymaniu) i miejsce na liście wg ilości punktów. Lista uczniów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH do szkoły zostanie ogłoszona na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA do 05.08.2022 r.

BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na trwającą epidemię:
- kandydaci, którzy mają objawy chorobowe, mieli kontakt z osobą chorą, przebywają na kwarantannie - nie przychodzą na egzamin! Prosimy wówczas o kontakt telefoniczny z sekretariatem w celu ustalenia dodatkowego terminu. (niezbędne zaświadczenie lekarskie)
- kandydaci proszeni są o noszenie prawidłowo założonych maseczek ochronnych, które można zdjąć jedynie przy wylosowanym stanowisku pracy.
- kandydaci dezynfekują dłonie i zachowują bezpieczny dystans społeczny (ok.2 m)
- jeżeli pogoda na to pozwoli - prosimy o czekanie przed szkołą, przed głównym wejściem.
- do szkoły mogą wejść jedynie kandydaci bez osób towarzyszących.
- w przypadku konieczności udania się do sekretariatu - prosimy o korzystanie z wejścia bocznego do szkoły

Zachęcamy Was do kontaktu ze szkołą drogą mailową. Przysyłajcie zdjęcia swoich prac, zadawajcie pytania - na wszystkie postaramy się odpowiedzieć!

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PLSP

Załącznik nr 1

Podanie o przyjęcie do internatu ZSRCKU

WZÓR zaświadczenia od lekarza (zaświadczenie może być wydane także na innym druku)