Kształcenie w naszej szkole obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne: specjalizację – projektowanie graficzne, rysunek i malarstwo, fotografię, rzeźbę, projektowanie multimedialne, podstawy projektowania oraz historię sztuki.
Nauka w szkole trwa 4 lata.

Kwalifikacja kandydatów do liceum plastycznego odbywa się na podstawie praktycznego egzaminu wstępnego.

Nie stosujemy rekrutacji elektronicznej.

Egzamin składa się z następujących części:

- egzaminu praktycznego z rysunku (1,5 godz.), malarstwa (1,5 godz.) i kompozycji przestrzennej (1,5 godz.)

- egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Kandydaci albo rodzice składają w sekretariacie szkoły wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu przyjmowania uczniów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu - strona 8, 9 - http://plastyk-koscielec.pl/images/artykuly/szkola/dokumenty/regulamin-przyjmowania-uczniow.pdf ) o przyjęcie do liceum najpóźniej do 25.05.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum,

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, art. 142),

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum zostają przyjęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum. Świadectwa należy dostarczyć do sekretariatu szkoły niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż do 31.07.2018.

Egzamin wstępny odbędzie się 05 czerwca 2018 r. w godzinach:

rysunek: 8.00- 9.30,
malarstwo: 9.45- 11.15,
kompozycja przestrzenna: 11.30- 13.00,
egzamin ustny: od 13.15 (wg listy)
Prosimy kandydatów o stawienie się w budynku szkoły, w pałacu w Kościelcu, ul.Długa 1 o godzinie 7.45.
 
Każdy kandydat powinien posiadać następujące materiały na egzaminy wstępne:
2 arkusze brystolu (100 x 70cm), blok techniczny A3, ołówki różnych miękkości, farby plakatowe, akrylowe lub tempery, pędzle, kubek do wody, gumkę, paletę do mieszania farb, nożyczki, klej, ekierkę, cyrkiel, linijkę.

Więcej informacji: http://plastyk-koscielec.pl/images/artykuly/szkola/dokumenty/regulamin-przyjmowania-uczniow.pdf

Zapraszamy kandydatów do liceum plastycznego na bezpłatne konsultacje. Wystarczy zadzwonić do sekretariatu i umówić spotkanie –
telefon 63 27 20 741.
ZAPRASZAMY!

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW: http://www.infor.pl/akt-prawny/U26.2017.038.0000074,zarzadzenie-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-nauki-w-publicznych-szkolach-artystycznych-oraz-za-udzielane-swiadczenia-w-publicznych-placowkach-zapew.html